دسته بندی ها

  عملیات

محبوب ترین
Terraria starter
شروع از $8.00 USD ماهانه
سفارش دهید

 • Intel Xeon
  75% of 3.50Ghz CPU

 • RAM DDR4
  2GB (Guaranteed)

 • DISK RAID 1
  30GB SSD

 • Game Slots
  Unlimited slots

 • DDOS PRO
  Included


محبوب ترین
Terraria Novice
شروع از $15.00 USD ماهانه
سفارش دهید

 • Intel Xeon
  100% of 3.50Ghz CPU

 • RAM DDR4
  4GB (Guaranteed)

 • DISK RAID 1
  30GB SSD

 • Game Slots
  Recommended for 20-30 Players

 • DDOS PRO
  Included


محبوب ترین
Terraria Rookie
شروع از $25.00 USD ماهانه
سفارش دهید

 • Intel Xeon
  150% of 3.50Ghz CPU

 • RAM DDR4
  4GB (Guaranteed)

 • DISK RAID 1
  30GB SSD

 • Game Slots
  Recommended for 20-30 Players

 • DDOS PRO
  Included


محبوب ترین
Terraria Pro
شروع از $35.00 USD ماهانه
سفارش دهید

 • AMD Ryzen 7 3700X
  2 logical cores of 3.50Ghz CPU

 • RAM DDR4
  8GB (Guaranteed)

 • DISK RAID 1
  50GB SSD

 • Game Slots
  No fixed game slots

 • DDOS PRO
  Included